در اکثر کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه سیستمهای انتقال آب آشامیدنی -صنعتی وکشاورزی وجمع آوری


   آبهای سطحی وفاضلاب از قدمهای اولیه توسعه میباشد بخصوص در کشورهائی همچون ایران که با مشکلات کمبود


   بارش وافت منابع آبهای زیر زمینی روبرو هستند استفاده از سیستمهای بهینه در انتقال آب تا مصرف کننده نهائی


   وهمچنین بهبود جمع آوری آبهای سطحی وفاضلاب از اهمیت بسزائی برخوردار است ودر همین راستا مشاورین 


   وطراحان طرحهای انتقال آب وفاضلاب جهت پائین آوردن هزینه های احداث و تعمیر ونگهداری شبکه های


   لوله واتصالات پلیمری را جایگزین مناسبی برای لوله واتصالات فلزی قرار داده که اولین پلیمر راه یافته به این 


   طرحها بدلیل خواص ویژه   , PVC  بوده که پس از گذشت پنجاه سال همچنان جایگاه خود را حفظ نموده و دیگر


   پلیمرها با توجه به خصوصیاتشان بتدریج به مشارکت گرفته شده وجایگزین لوله های فلزی شده اند.


   شرکت نیک پلیمر با تولید لوله واتصالات PVC-U و لوله های PE با کیفیت فراتر از استاندارد سعی مینماید دین 


   خود را از بابت این چرخه تولیدی به بهترین نحو ممکن به انجام برساند.