اتصالات یو پی وی سی - جوشی

 

 

   برش خورده از لوله های نیک پلیمر                    
                            
        اتصالات جوشی از انواع لوله های نیک پلیمر بر اساس سفارش خریداران                     
        طبق الگوهای دقیق برش کاری شده وپس از جوشکاری توسط الکترودهای                     
        پی .وی.سی آلمانی تست آب بندی شده وسپس بوسیله کامپوزیتهای تقویتی                    
        برای فشارهای 4 و 6  اتمسفر مقاوم سازی میگردد.