لوله های شیاردار جدار چاه

 

این لوله ها در سایز های مختلف جهت تامین آب کشاورزی و چاه های آب معدنی و...قابل استفاده می باشد ومزایای لوله های جدارچاهP.V.C-Uبشرح ذیل است.

عمر مفید طولانی و قیمت مناسب در مقیاس با لوله های فلزی

عدم خورندگی وپوسیدگی بر اثر آبهای شور و سنگین

ایجاد رسوب بسیار ناچیز در طول زمان در فضای شیارهای لوله

یکنواختی توان آب دهی در طول زمان استفاده

نصب سریع بدلیل سبکی وزن و اتصال آسان

 

لوله ها در دوتیپ با فاصله شیار9/1و8/3 با عرض 2 میلیمتر تولید می گردد.

لوله های شیاردار 180 درجه جهت جمع آوری آبهای سطحی قابل استفاده می باشد.